Cenník

Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem):

1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4) 20 Eur

2. o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia(ZŠ, SŠ, VŠ,jasle, škôlka) (Z02.0) 5 Eur

3. o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát (Z02.8)4 Eur

4. vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti (Z02.7) 10 Eur

 
Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilostina prácu (na základe platných zákonných noriem): 
5. preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.1) 15Eur 

Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

6. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, a aplikáciaočkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne (Z02.8)5+5 Eur
7. odber krvi na vlastnú žiadosť a odber indikovaný iným lekárom (Z02.8) 5 Eur

8. vyšetrenie bez poistenia (Z02.9) 20 Eur

9. CRP vyšetrenie , drogy v moči, Hb, Htk, Streptococcus pyogenes (Z02.8) 7 Eur

10. vyšetrenie neregistrovaného pacienta mimo zastupovania(Z02.9) 10 Eur

11. preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu (Z02.8)15 Eur

12. prepichovanie uší + nasadenie náušníc (Z41.3) plastové naušnice 15 Eur , titánove naušnice 20 Eur

 

 

Administratívne výkony

13.vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (Z02.7) 10 Eur

14.výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8) 10 Eur

15.vystavenie ospravedlnenky a náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, pri strate receptu (Z02.8) 2Eur

16.vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana (Z02.8) 10 Eur

17.odoslanie sms alebo mailovej správy 5 Eur

18.vystavenie lekárskej správy do 24 hodín od požiadania (napr. na štúdium do zahraničia) (Z02.7) 20 Eur

 

 

Výkony pre komerčné poisťovne

19. správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne (Z02.6) 10 Eur